Výtvarný obor

Výtvarný obor umožňuje dětem proniknout do světa vlastní fantazie a sebevyjádření.Prostřednictvím rozmanitých výtvarných technik a témat se žáci učí pracovat s různorodými materiály a nástroji.Prohlubují tak své motorické schopnosti a poznávají klasické i netradiční výtvarné postupy. Žáci se ve svých lekcích zabývají - technikami kresby, malby, modelování-keramika, objektové a akční tvorby.

Žáci během studia výtvarného oboru procházejí smysluplně navazujícími etapami. V počátečních etapách studia se snažíme v dětech prohlubovat jejich imaginaci a cit pro výtvarné prostředky prostřednictvím hravých a experimentálních činností. V našem oboru vedeme děti nenásilnou formou ke kultivaci jejich osobnosti a smyslu pro krásu. Snažíme se ukázat žákům cestu která napomáhá k utváření jejich vlastního názoru a vkusu. Respektujeme lidskou individualitu a křehkost dětské duše. Žákům je umožňováno zažít vlastní úspěch prostřednictvím školních akcí – Výstavy, soutěže. Pokročilejší žáci uplatňují své nabyté zkušenosti ve výtvarném oboru. Vytvářejí si svůj výraz a styl. Komunikujeme se žáky o jejich díle a vedeme je k obhajobě své práce.Ve výtvarném oboru připravujeme žáky na talentové zkoušky na uměleckých školách.

Výtvarný obor je rozdělen do dvou vzájemně provázaných a podmiňujících oblastí:

  1. Výtvarná tvorba, která obsahuje předměty Techniky a experimenty a Studium skutečnosti
  2. Recepce a reflexe výtvarného umění, která obsahuje předmět Výtvarná kultura

Techniky a experimenty

V tomto předmětu je důraz kladen na nové, nepoznané a netradiční vyjádření skutečnosti na bázi explorační činnosti, při níž dochází k objevování, poznávání a prozkoumávání skutečnosti. Nabízí práci jak s tradičními, tak netradičními materiály, jejich kombinace a uplatňovaní v praxi. Je posilována složka dětského sebevyjádření a sebereflexe.

Studium skutečnosti

V daném předmětu je kladen důraz na uplatňování procesu vnímání reality, jež dítě transformuje vlastním výrazovým vyjádřením. Prvek imaginace v mladším školním věku uplatňuje i v tomto předmětu. Nejde o faktické přepisování reality či předloh, jde o transformaci s přesahem do předmětu Techniky a experimenty

Výtvarná kultura

Z oblasti Recepce a reflexe výtvarného umění je zastoupen tento předmět, jež je chápán jako předmět teoreticko-praktický.